Научная литература автора

 

Научная литература автора
Мараховский Л.Ф. Основы теории проектирования дискретных устройств: монография – К.: КГЭУ, 1996. – 128 с.

В монографии излагаются основы логического проектирования дискретных устройств с автоматной памятью. Впервые предложен ряд новых положений в проблематике многофункциональной и иерархической обработки информации. К ним относятся теория построения  многофункциональных и многоуровневых элементарных автоматов с памятью, теория перестраиваемых автоматов первого и второго рода и теория автоматов третьего рода с многофункциональной автоматной памятью, принцип иерархического программного управления и теория иерархических автоматов с многоуровневой автоматной памятью, способных параллельно вести обработку общей и частной информации.

Для научных работников, инженеров, аспирантов и студентов старших курсов вузов, занимающихся вопросами вычислительной техники и электроники.

 

Мараховський Л. Ф. Комп’ютерна схемотехніка: Навч. посібник.—К.: КНЕУ, 2008.—358 с.

В посібнику розглянути основні поняття, завдання і мінімізація мулевих функцій, логічні системи елементів, методи синтезу комбінаційних схем, теорії логічного проектування дискретних пристроїв, методи синтезу лічильників та інших типових комбінаційних схем та схем зі пам’яттю.

Розглядається традиційний клас логічних елементів та тригерних схем, який застосовується в сучасних ЕОМ, а також нові класи елементарних автоматних схем пам’яті (багатофункціональні та багаторівневі), які дозволяють розширити теорію автоматів Мілі і Мура до рівня багатофункціональних автоматів першого і другого роду і запропонувати новий клас цифрових автоматів третього роду. Нові класи багатофункціональних автоматів першого і другого родів і запропонований новий клас цифрових автоматів третього роду є новим напрямком у проектуванні обчислювальної техніки, яка орієнтована на реалізацію складних багатофункціональних систем керування. Відображений ряд нових положень в проблематиці багатофункціональної і ієрархічної обробки інформації, яка може вести одночасну обробку загальної і окремої інформації. Новий напрям побудови елементарних багатофункціональних схем пам’яті, багаторівневих пристроїв пам’яті і пристроїв на їх основі є вагомим доповненням до існуючої класичної теорії розробки методів схемотехніки з застосуванням тригерних схем пам’яті.

Для студентів-бакалаврів, науковців і практичних працівників.

 

Мараховський Л. Ф., Комп’ютерна схемотехніка: практикум для бакалаврів спец. «Інтелектуальні системи прийняття рішень»  / Л.Ф. Мараховський, С.В. Воєводін, Н.Л. Міхно, О.Д. Шарапов. – К.: КНЕУ, 2009. – 245 с.

У навчальному посібнику подані основні відомості з бульової алгебри, розглянуто способи задання та мінімізації бульових функцій, описано логічні системи елементів та методи синтезу комбінаційних схем. Значну увагу приділено теорії логічного проектування дискретних пристроїв, методам синтезу лічильників та інших типових комбінаційних схем і схем із пам’яттю. Докладно розглянуто традиційний клас логічних елементів та тригерних схем (багатофункціональні та багаторівневі), які дають змогу розширити теорію автоматів Мілі і Мура до рівня багатофункціональних автоматів 1-го і 2-го роду, запропонувавши новий клас цифрових автоматів 3-го роду. Основні теоретичні положення курсу унаочнюються під час виконання пропонованих лабораторних робіт у середовищі імітаційного моделювання NI Multisim. При цьому нерідко – імітаційні комп’ютерні моделі настільки точно й образно відтворюють поводження реальних об’єктів і прстроїв, що (з врахуванням цілей навчального процесу) можуть слугувати цілком адекватною заміною реального експерименту Наведені наприкінці посібника додатки в доступній формі ознайомлюють із сучасними напрямами в розробках цифрових інтегральних схем.

Для студентів-бакалаврів, науковців і практичних працівників.

 

Мараховский Л. Ф. Основы новой информационной технологии. Фундаментальные основы проектирования реконфигурируемых устройств компьютерных систем и искусственного нейрона: монография. Л. Ф. Мараховский, Н. Л. Михно – Germany, Saarbrcken.: i.melnic@lap-publishing.ru / www.lap-publishing.ru, 2012. – 347 с.

 

Монография рассматривает новое научное междисциплинарное направление, состоящее из четырех новых научных направлений в обработки информации, предложенных автором. Это теорию многофункциональных автоматов 1-го, 2-го, 3-го рода, разработка элементарных схем автоматной памяти, построение реконфигурируемых устройств компьютерной техники на схемах автоматной памяти и теория построения цифрового искусственного нейрона. Теория многофункциональных автоматов расширяет классическую теорию автоматов Мили и Мура и позволяет создавать новый тип автомата 4-го рода, контролирующего катастрофические отказы в базовых схемах памяти. Элементарные схемы автоматной памяти расширяют элементную базу компьютерных устройств, обладают повышенной надежностью и позволяют в процессе работы изменять структуру запоминаемых состояний. В целом такого системного подхода новая информационная технология позволяет проектировать конкурентоспособные реконфигурируемые устройства компьютерной техники и устройства искусственного интеллекта

 

Мараховский Л.Ф. Справочник-учебник по математике. Гармония устного счета для дошкольников и школьников. – М.: NOBEL-PRESS, n@letmeprint.ru, 2012. – 440 с..

 

Технический прогресс отучил многих из нас производить элементарные арифметические действия в уме. А в повседневной жизни это надо уметь делать. Эта книга как методический материал для родителей, которые хотят быстро и качественно научить дошкольника овладеть навыками счета до 100.

В этой книге Вы познакомитесь с приемами устного счета и сможете решать самые сложные математические задачи без помощи калькулятора. Книга начинается с раздела для дошкольников с 5 до 6 лет, которым трудно разобраться в счете до 100, и кончается разделом для старшеклассников и для первокурсников, изучающие основы информатики (операции элементарной математики в компьютерах).

Книга рассчитана на все возраста. Она содержит справочный материал по элементарной математике счета, методам измерения, а также элементарные сведения по математике «золотого сечения».

В конце книги дан указатель деятелей науки в области математики, который познакомит юных людей с историей математики и его великими зодчими.

Книга будет полезна дошкольникам, школьникам, студентам младших курсов, учителям средней школы и преподавателям ВУЗов, а также всем, кто интересуется гармонией быстрого счета и основами «золотого» сечения.

 

 

Мараховский Л.Ф., Чечик А.Л. Пути познания закономерностей процессов эволюции сложных систем (Поиск и оценка выбора эффективных решений и автоматы 3-го рода) Коллективная монография Одесса, ООО «Институт креативных технологий», 2013. –– 405 с.

Коллективная монография подготовлена в соответствии с Постановлением 1-го Международного Конгресса «Гармоничное развитие систем – третий путь человечества» (Одесса, 08 – 10 октября 2011г.) на основе трудов и докладов участников Конгресса.

Монография посвящается юбилейной дате – 150-летию со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского.

 

В книге помещены материалы оригинальных научных трудов д.т.н. В.И.Акунова, послуживших основанием для заявки на открытие, поданной в 1975 году (г. Москва) под названием «Самонормирование сложных систем», А.Л.Чечика по современным проблемам экономического развития и профессора Л.Ф. Мараховского по новым направлениям в области проектирования реконфигурируемых устройств вычислительных машин.  

В подборе материалов при создании монографии принимали участие к.э.н. Е.А.Заикина, Н.Л.Михно, М.В.Москвин.

Книга будет полезна для научных работников различных сфер деятельности, а также преподавателей и студентов-магистрантов высших учебных заведений. Обновлен 30 мар 2013. Создан 29 мар 2013Flag Counter Рейтинг@Mail.ru